STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17 i 98/19) Udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju Kameleon Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Udruga) na osnivačkoj sjednici  održanoj 08. 10. 2021. godine u Svetoj Nedelji, usvaja ovaj

 

S T A T U T

 

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; područje djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi rada udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi rada udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu (ako ih udruga obavlja, odnosno planira obavljati); način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovni postupci, način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja izvanredne i/ili redovne Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupanje s imovinom u slučaju prestanka rada udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za rad udruge.

2) Izrazi s rodnim značenjem korišteni u ovome Statutu, bez obzira na to jesu li napisani u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Članak 2.

1) Naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi:  Udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju Kameleon Sveta Nedelja

2) Skraćeni naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi: Udruga Kameleon Sveta Nedelja

3) Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Association of persons with disabilities and children with developmental disabilities Kameleon Sveta Nedelja

4) Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Association Kameleon Sveta Nedelja

5) Odluku o promjeni imena donosi Skupština.

 

Članak 3.

U Udruzi nije dozvoljena diskriminacija osoba po rasi, boji kože, spolu, spolnom opredjeljenju, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, socijalnom ili drugom statusu, te prema bilo kakvim drugim osobnim karakteristikama.

 

Članak 4.

1) Udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju Kameleon Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu udruga), djeluje kao pravna osoba, samostalna, neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija civilnoga društva upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

2) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

3) Sjedište udruge je u Svetoj Nedelji. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta udruge donosi Skupština.

 

Članak 5.

Udrugu u javnosti predstavljaju i zastupaju predsjednik/ca, dopredsjednik/ca i tajnik/ca, te druge osobe koje ovlasti Skupština.

 

Članak 6.

1) Udruga ima svoj zaštitni znak koji izgleda ovako:

2) O načinu korištenja, promjeni sadržaja i oblika zaštitnog znaka odlučuje Skupština.

3) Za svakodnevno poslovanje udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 48x18mm koji se sastoji od punog naziva organizacije.

4) O broju pečata te načinu korištenja i čuvanja odlučuje predsjednik/ca udruge.

 

 1. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA, CILJNE SKUPINE, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJLATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

1) Udruga je usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog, osviještenog i tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve ljude, kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života stvarajući vrijednosti s ciljem pružanja kvalitetnih usluga koje promiču moderne životne stilove naših korisnika/članova.

2) Svjesni svoje uloge i odgovornosti u društvenoj zajednici radi poboljšanja kvalitete života, potičemo samostalnost, cjeloživotno obrazovanje, primjenu novih tehnologija te aktivno zastupamo i promičemo prava i interese, pružamo pomoć, gospodarsku, društvenu, kulturnu i ostalu afirmaciju osoba s invaliditetom, mladih, socijalno osjetljivih i marginaliziranih skupina društva.

 

Članak 8.

Ciljevi djelovanja udruge su:

 • Prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom i o djeci s teškoćama u razvoju,
 • Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge i njihovih obitelji,
 • Poboljšanje medicinskog, socijalnog i zdravstvenog statusa djece s teškoćama u razvoju kao i osoba s invaliditetom,
 • Suradnja s odgovarajućim državnim i lokalnim tijelima i drugim državnim i lokalnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
 • praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih okvira u korist osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
 • pružanje pomoći u ostvarivanju prava,
 • organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova,
 • obavljanje izdavačke djelatnosti u cilju informiranja članova i javnosti o problematici osoba s invaliditetom, djece s teškoćama i njihovih obitelji,
 • promicanje mogućnosti primjene novih tehnologija, informacijske pismenosti i temeljnih kompetencija izraženih u strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije,
 • promocija i razvoj novih tehnologija i stvaranje digitalnih sadržaja koji se distribuira putem raznih tehnoloških platformi,
 • promicanje kritičke rasprave i medijske pismenosti,
 • poticanje zapošljavanja mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
 • praćenje i aktivno sudjelovanje u procesu formalnog i izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, habilitacije, zapošljavanja i zaštite djece i mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina,
 • pomoć i podrška ciljanim skupinama kroz pružanje socijalnih usluga,
 • aktivno sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz nove tehnologije, civilno društvo i pitanja vezana za djecu i mlade, osobe s invaliditetom, socijalno osjetljive i marginalizirane društvene skupine,
 • promocija sporta i zdravih stilova života s ciljem zaštite zdravlja djece i mladih, osoba s invaliditetom, socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina.

 

Članak 9.

Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima su:

 • demokratska politička kultura,
 • gospodarstvo,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje,
 • socijalna djelatnost,
 • zaštita zdravlja.
 • održivi razvoj,
 • tehnička kultura,
 • kultura i umjetnost.

 

Članak 10.

Ciljane skupine udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je usmjeren rad su:

 • djeca – opća populacija,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti,
 • mladi – opća populacija,
 • mladi s invaliditetom i/ili s teškoćama u razvoju,
 • učenici,
 • studenti,
 • volonteri,
 • manjine – općenito,
 • građani – opća populacija,
 • nezaposleni,
 • roditelji,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • žene s invaliditetom,
 • umirovljenici,
 • osobe starije životne dobi,
 • osobe s invaliditetom,
 • gluhe i nagluhe osobe,
 • slijepe i slabovidne osobe,
 • osobe koje boluju od malignih bolesti
 • osobe s mišićnom distrofijom
 • osobe s multiplom sklerozom
 • osobe s miastenijom gravis
 • osobe s paraplegijom/tetraplegijom
 • osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

 

Članak 11.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi rada udruge su:

 • odgoj i obrazovanje: razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s poteškoćama u razvoju, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, zaštitu i promicanje ljudskih prava, održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju, strukovne udruge u odgoju i obrazovanju,
 • znanost, stručni rad i istraživanje: društvene, humanističke, tehničke znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, popularizacija znanosti, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja, strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada,
 • socijalna pomoć i podrška: pomoć i podrška starijim osobama, osobama s invaliditetom, djeci, mladima, osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, nezaposlenima,
 • socijalne usluge: savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), prevencija nasilja, stručna pomoć i podrška, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, rehabilitacija, osobna asistencija,
 • elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika,
 • informatika i računalstvo,
 • komunikacijska tehnika: digitalne komunikacije, satelitske komunikacije, bežični mrežni sustavi,
 • inovatorstvo
 • cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi,
 • organiziranje i razvijanje tehničke kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi,
 • međunarodna suradnja – razvojna suradnja: ljudska prava, obrazovanje,
 • međunarodna prijateljstva
 • socijalno poduzetništvo: promicanje razvoja socijalnog poduzetništva, a naročito na području trgovine, turizma i ugostiteljstva
 • besplatna pravna pomoć
 • pravo na pristup informacijama
 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije: zaštita prava i dostojanstva radnika, zaštita prava osoba s invaliditetom, prava osoba starije životne dobi, zaštita prava pacijenata,
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • prevencija nasilja
 • prevencija nasilja među djecom i mladima
 • volonterstvo,
 • interkulturalni dijalog
 • promicanje dobrog upravljanja
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • razvoj civilnoga društva
 • poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju
 • razvoj lokalne zajednice
 • javno informiranje i mediji: proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave u medijima, promicanje medijske pismenosti,
 • preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja: unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi i ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja,
 • audiovizualna djelatnost: interaktivni mediji,
 • medijska kultura
 • interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti: interaktivni mediji i ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti
 • književno-nakladnička djelatnost
 • održivi gospodarski razvoj: razvoj društvenog kapitala, održivi turizam,

 

Članak 12.

1( Radi ostvarivanja ciljeva udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • osmišljavanje, organiziranje i/ili izvođenje edukacijskih programa, seminara, radionica, treninga i drugih oblika obrazovanja i poučavanja,
 • osmišljavanje, organiziranje i/ili izvođenje konferencija, okruglih stolova, sastanaka i drugih oblika informiranja,
 • socijalne usluge,
 • socijalno poduzetništvo,
 • pružanje usluga u turizmu, paket aranžman i izlet isključivo za svoje članove, s tim da paket aranžman može trajati do dva dana s jednim noćenjem,
 • pružanje usluga u ugostiteljstvu, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti,
 • trgovačka djelatnost, sukladno Zakonu o trgovini,
 • izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija,
 • pružanje usluga savjetovanja u području svog djelovanja,
 • promidžbene usluge.

2) Udruga obavlja gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

3) Udruga može radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati pravnu osobu- trgovačko društvo za obavljanje gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 13.

1) Rad udruge je javan.

2) Udruga mora pravodobno i istinito izvještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti. Udruga o svom radu obavještava javnost putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te klasičnim putem kroz sljedeće kanale:

 • internetske stranice,
 • društvene mreže,
 • medije,
 • organiziranje posebnih događanja,
 • davanje pojedinih usmenih ili pisanih obavijesti i/ili priopćenja,
 • izdavanje publikacija,
 • javnost sjednica tijela udruge,
 • izradu i objavljivanje godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu,
 • promidžbeni materijal,
 • dostupnost podataka koji su upisani u Registar udruga,
 • dostavu godišnjeg izvješća o radu donatorima financijskih sredstava,
 • te na druge odgovarajuće načine.

3) Udruga o svom radu obavještava članove na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja, putem internetskih stranica, društvenih mreža ili u prostorima udruge.

4) Udruga i njezina tijela mogu uskratiti informacije i isključiti javnost sa svojih sjednica kada se raspravlja o pitanjima unutar udruge, kada to zahtijevaju interesi udruge ili pravo pojedinca sukladno.

5) Samo predsjednik, dopredsjednik i tajnik te zaposlenici koje predsjednik za to ovlasti mogu putem tiska, radija i/ili televizije obavještavati javnost o djelatnostima udruge.

 

 1. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 14.

1) Članstvo u Udruzi temelji se na dobrovoljnosti, solidarnosti i jednakosti.

2) Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe ovoga Statuta i drugih akta Udruge donesenih na temelju Statuta i Zakona.

3) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

4) Članom Udruge može postati svaka pravna osoba koja pruža materijalnu ili stručnu podršku radu Udruge ili na drugi način doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe ovoga Statuta i drugih akta Udruge donesenih na temelju Statuta i zakona.

5) Članom udruge se postaje, a prava i obveze počinju upisom u registar članova.

6) U udruzi postoje četiri kategorije članstva:

 • redovni članovi,
 • pridruženi članovi,
 • podupirući članovi,
 • počasni članovi.

7) Registar (Popis) članova vodi se u elektronskom obliku i obvezno sadrži osobne podatke:

ime i prezime, OIB, datum i godina rođenja, datum i godina pristupanja udruzi, kategorija invaliditeta (Rješenje o invaliditetu), kategorija članstva te datum prestanka članstva u udruzi (ako je primjenjivo). Umjesto malodobne osobe/člana, u Registar se mogu upisati podatci roditelja ili skrbnika ili neke druge osobe koja je angažirana za rad s djetetom.

8) Registar (Popis) članova vodi se u skladu sa Zakonom i dostupan je članovima i nadležnim tijelima na njihov opravdan zahtjev.

9) Registar članova vodi predsjednik.

 

Članak 15.

1) Redovnim članom može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koja je zainteresirana za aktivan rad i promicanje ciljeva udruge.

2) Sve fizičke osobe koje su u Registru članova mogu podnijeti zahtjev za prelazak u redovno članstvo ukoliko su najmanje 1 godinu aktivno sudjelovale u radu udruge i pod uvjetom da su u trenutku predaje zahtjeva punoljetne.

3) Skupština donosi odluku o primanju kandidata u redovno članstvo udruge.

4) Svaki redovni član može birati i biti biran u upravljačka tijela udruge.

 

Članak 16.

1) Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koja je zainteresirana za korištenje usluga udruge.

2) Pridruženim članom udruge postaje se upisom u Registar članova udruge.

3) Pridruženi član nema pravo glasa.

 

Članak 17.

1) Podupirućim članom može postati svaka fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, koja je zainteresirana za promicanje ciljeva udruge, koja doprinosi radu volontiranjem, stručnim doprinosom, financijskom ili materijalnom potporom.

2) Podupirućim članom udruge postaje se upisom u Registar članova udruge.

3) Podupirući član nema pravo glasa.

 

Članak 18.

1) Počasnim članom mogu postati fizičke ili pravne osobe koje su svojim radom i zalaganjem dale osobit doprinos u razvoju, promociji i ostvarenju ciljeva udruge.

2) Odluku o počasnom članstvu svakog pojedinca donosi Skupština.

3) Počasni član nema pravo glasa.

 

Članak 19.

1) Obveze i odgovornosti redovnih članova su:

 • čuvati i unapređivati ugled udruge,
 • poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata udruge,
 • čuvati materijalna dobra udruge,
 • čuvati poslovne tajne udruge,
 • davati prijedloge za unapređenje rada udruge,
 • aktivno sudjelovati i raditi na ostvarivanju ciljeva udruge,
 • aktivno sudjelovati u svim aktivnostima i akcijama koje udruga organizira ili provodi,
 • redovito dolaziti na sastanke,
 • redovito, uredno i odgovorno izvršavati preuzete obveze, a u slučaju neizvršenja udruzi su dužni nadoknaditi prouzročenu štetu,
 • plaćanje članarine koju izglasa Skupština.
 • Sudjelovati u aktivnostima osiguravanja financijskih sredstava za rad udruge.

2) Prava redovnih članova su:

 • birati i biti biran,
 • sudjelovati u svim oblicima rada udruge,
 • sudjelovati u upravljanju udrugom,
 • sudjelovati u raspravama i donošenju svih važnih odluka od interesa za rad udruge,
 • biti informirani o radu udruge,
 • tijelima udruge podnositi mišljenja, prijedloge, prigovore, žalbe, molbe i pohvale,
 • koristiti opremu i prostor udruge u dogovoru s upravljačkim tijelima,
 • sudjelovati u aktivnostima i na projektima udruge prema svojim kompetencijama.

 

Članak 20.

1) Obveze i odgovornosti pridruženih članova su:

 • čuvati i unapređivati ugled udruge,
 • čuvati materijalna dobra udruge,
 • poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata udruge,
 • čuvati poslovne tajne udruge,
 • davati prijedloge za unapređenje rada udruge,
 • plaćati članarinu koju izglasa Skupština.

2) Prava pridruženih članova su:

 • biti informirani o radu udruge,
 • tražiti razmatranje i rješavanje svih pitanja od interesa za članstvo,
 • koristiti opremu i prostor udruge u skladu s ovim Statutom i zakonima,
 • sudjelovati u aktivnostima i na projektima udruge prema svojim kompetencijama.

 

Članak 21.

1) Obveze i odgovornosti podupirućih članova su:

 • čuvati i unapređivati ugled udruge,
 • čuvati materijalna dobra udruge,
 • poštivati odredbe zakona, Statuta i općih akata udruge,
 • čuvati poslovne tajne udruge.

2) Prava podupirućih članova su:

 • biti informirani o radu udruge,
 • davati prijedloge za unapređenje rada udruge,
 • sudjelovati u aktivnostima i na projektima udruge prema svojim kompetencijama.

 

Članak 22.

Obvezu plaćanja članarine, visinu članarine i rok plaćanja određuje Skupština odlukom.

 

Članak 23.

1) Svaki član Udruge ima pravo predsjedniku ili Skupštini podnositi molbe, pritužbe, pohvale, prijedloge, mišljenja i druga očitovanja o radu Udruge.

2) Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt, ovlašten je, u pisanoj pritužbi, na to upozoriti predsjednika ili Skupštinu, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

3) U slučaju pisane molbe ili pritužbe iz stavka 1. i 2. ovog članka, tijelo kojem je očitovanje podneseno dužno je ispitati navode iz očitovanja te pisano odgovoriti članu Udruge o rezultatima ispitivanja u roku 30 dana od primitka očitovanja.

 

Članak 24.

Redovno članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja udruge,
 • istupanjem na dan podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva koju član dostavlja Skupštini u pisanom obliku,
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Skupštinom što ulazi u Zapisnik,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti o čemu mora postojati pisana bilješka s potpisom člana,
 • neplaćanjem članarine u zadanom roku,
 • smrću člana.

 

Članak 25.

Pridruženo članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja udruge,
 • istupanjem na dan podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva koju član dostavlja Skupštini u pisanom obliku,
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Skupštinom što mora u3i u Zapisnik,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti o čemu mora postojati pisana bilješka s potpisom člana,
 • neplaćanjem članarine u zadanom roku,
 • smrću člana.

 

Članak 26.

Podupiruće članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja udruge,
 • istupanjem na dan podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva koju član dostavlja Skupštini u pisanom obliku,
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Skupštinom što mora ući u Zapisnik,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti o čemu mora postojati pisana bilješka s potpisom člana,
 • smrću člana.

 

 1. STEGOVNE ODGOVORNOSTI

Članak 27.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti u slučaju:

 • kršenja odredbi zakona u vezi s djelovanjem Udruge, te odredbi Statuta ili drugih akata Udruge,
 • narušavanja ugleda Udruge,
 • neizvršavanja ili nesavjesnog izvršavanja preuzetih obveza,
 • nesavjesnog ili nezakonitog raspolaganja imovinom,
 • odavanja poslovne tajne.

1) Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

2) Stegovni postupak pokreće se odlukom o osnivanju Stegovnog povjerenstva za svaki pojedini slučaj, koju donosi predsjednik. Iznimno, u slučaju pokretanja stegovnog postupka protiv predsjednika, dopredsjednika i tajnika odluku donosi Skupština.

3) Stegovno povjerenstvo se sastoji od tri (3) redovna člana Udruge.

4) Stegovno povjerenstvo vodi stegovni postupak i odlučuje o stegovnoj mjeri u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

 

 Članak 28.

1) U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

2) Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti u provedenom stegovnom postupku mogu izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena, ili
 • isključenje iz članstva Udruge.

3) Ako je povredom članskih obveza i odgovornosti Udruzi nanesena šteta, u provedenom stegovnom postupku može se odrediti obveza nadoknade štete. Ako počinitelj odbije nadoknaditi štetu, pokrenut će se postupak nadoknade štete u skladu s propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 29.

1) Protiv odluke Stegovnog povjerenstva član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo žaliti se u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

2) Stegovno povjerenstvo može ponovno razmatrati slučaj na temelju žalbe i svoju odluku zamijeniti drugom odlukom. Ako ne zamijeni svoju odluku drugom odlukom, žalbu će proslijediti Skupštini na razmatranje najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje žalbe.

3) Skupština donosi konačnu odluku o žalbi, najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje žalbe.

 

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 30.

Članovi upravljaju udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima udruge.

 

Članak 31.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • predsjednik,
 • dopredsjednik,
 • tajnik.

 

SKUPŠTINA

Članak 32.

1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

2) Skupštinu čine svi redovni poslovno sposobni članovi Udruge.

3) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

4) Skupština redovno zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine, a izvanredne sjednice prema potrebi.

5) Sjednice Skupštine saziva predsjednik, prema obvezama propisanima Statutom ili prema potrebi, na vlastitu inicijativu i/ili na inicijativu drugih, na način propisan ovim Statutom. U slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti predsjednika, Skupštinu saziva osoba koje ga zamjenjuje sukladno Statutu.

6) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine. Ako to ne učini u roku od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva s obrazloženjem i predloženim dnevnim redom, sazvat će je predlagatelji, na način propisan ovim Statutom.

7) Sjednice Skupštine se održavaju, u pravilu, u sjedištu udruge, a u slučaju posebnih okolnosti mogu se održati i daljinskim putem (npr. putem elektroničke pošte, Zoom-a, Skype-a ili drugog oblika komunikacije na daljinu) na način koji omogućava evidentiranje članova Skupštine, te njihovo sudjelovanje i glasovanje, gdje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog statuta.

8) Sazivatelj sjednice dužan je dostaviti članovima Skupštine poziv na sjednicu Skupštine i zapisnik s prethodne sjednice najkasnije pet dana prije termina održavanja nove sjednice. Poziv na sjednicu Skupštine obvezno sadrži prijedlog dnevnog reda, dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, odnosno naznaku da se sjednica održava daljinskim putem i oblik komunikacije na daljinu.

 

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva 1/3 redovnih članova Udruge koji su upisani u popis redovnih članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 34.

1) Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti predsjednika osoba koje ga zamjenjuje sukladno Statutu. U slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti osoba koje zamjenjuju predsjednika sukladno Statutu, Skupština će izabrati predsjedavajućeg sjednicom Skupštine natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

2) Na izvanrednoj i tematskoj sjednici Skupštine razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

3) U slučaju nemogućnosti fizičkog prisustva pojedinog člana Skupštine, njegovo prisustvo Skupštini moguće je daljinskim putem, pod uvjetima iz članka 32. stavka 7. ovog Statuta, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.

 

Članak 35.

1) Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici Skupštine nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.

2) Skupština u pravilu donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, osim u slučajevima kada je ovim Statutom propisana posebna većina.

3) Odluka o prestanku djelovanja udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova udruge s pravom glasa.

4) Glasanje na sjednicama Skupštine je javno.

5) Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

6) Ako u određenom terminu sjednice Skupštine nije nazočna potrebna većina, sjednica se odgađa.

7) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge

 

Članak 36.

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

 • utvrđuje politiku razvitka udruge,
 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
 • bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika te ih razrješuje dužnosti,
 • imenuje i opoziva likvidatora,
 • proglašava počasne i podupiruće članove,
 • razmatra i usvaja Poslovnik o svom radu,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu udruge,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu udruge,
 • daje smjernice za rad i razvoj udruge,
 • odlučuje o primanju redovnih, podupirućih i počasnih članova,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke u stegovnim postupcima u drugom stupnju,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • odlučuje o udruživanju udruge u savez ili zajednicu s drugim udrugama/organizacijama,
 • odlučuje o udruživanju udruge u međunarodne organizacije,
 • odlučuje o drugim pitanjima značajnima za rad udruge, utvrđenim ovim Statutom, a koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o adresi i promjeni adrese sjedišta udruge,
 • odlučuje o načinu korištenja, primjeni sadržaja i obliku zaštitnog znaka udruge,
 • odlučuje o visini godišnje članarine i roku plaćanja.

 

PREDSJEDNIK

Članak 37.

1) Predsjednik Udruge obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom.

2) Predsjednika bira Skupština na mandat od četiri (4) godine s tim da može ponovno biti biran bez ograničenja broja mandata.

3) Skupština može razriješiti dužnosti predsjednika i prije isteka mandata na koji je izabran u sljedećim slučajevima:

 • na vlastiti zahtjev, vlastoručno potpisan
 • u slučaju smrti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest (6) mjeseci

4) Skupština može razriješiti dužnosti predsjednika opozivom:

 • ako ne izvršava ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti
 • ako prekorači ovlaštenja ili
 • ako nastupi neki drugi razlog iz članka 28. ovog Statuta.

5) U slučaju prestanka mandata predsjednika prije isteka vremena na koje je biran, provodi se postupak izbora novog predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

6) Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu te odgovara za zakonitost rada.

 

Članak 38.

Predsjednik obavlja sljedeće poslove:

 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • priprema i podnosi Skupštini prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • priprema izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju,
 • saziva sjednice Skupštine udruge i predlaže dnevni red,
 • predlaže članove povjerenstava, radnih timova i Skupštine,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine,
 • koordinira radom Skupštine, radnih timova i raznih povjerenstava,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • provodi radnje vezano uz rad i pružanje usluga Udruge te ostvarenje planova, programa i ciljeva, utvrđuje izvedbene planove i radne zadatke radnih timova te prati njihovo provođenje i ostvarivanje,
 • odlučuje o osnivanju i ustrojstvu stručne službe Udruge,
 • upravlja radom stručne službe Udruge,
 • odlučuje o zapošljavanju i radu radnika,
 • upravlja sredstvima i imovinom Udruge, te odlučuje o raspolaganju i korištenju sredstava i imovine, u skladu s usvojenim godišnjim financijskim planom,
 • koordinira administrativne poslove Udruge,
 • brine se o informiranju članova i javnosti,
 • donosi opće i pojedinačne akte u području iz svoje nadležnosti sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano,
 • imenuje komisije, radne timove i slična tijela i osobe, prema potrebi, te im određuje zadatke u području iz svoje nadležnosti sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano,
 • odlučuje o broju pečata te načinu korištenja i čuvanja,
 • u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima mijenja dopredsjednik ili tajnik,
 • vodi registar članova,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Članak 39.

Predsjednik može preuzimati višegodišnje ugovorne obveze koje imaju financijski učinak u skladu sa Statutom i utvrđenom strategijom razvoja i djelovanja Udruge.

 

Članak 40.

Predsjednik svoje dužnosti obavlja volonterski, a ovisno o financijskim mogućnostima i poslovnim potrebama Udruge, može biti angažiran i plaćen za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu, najduže za vrijeme trajanja mandata. O takvom zapošljavanju i radu, odnosno angažiranju predsjednika odlučuje Skupština.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 41.

1) Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine s time da može ponovno biti biran bez ograničenja broja mandata.

2) Skupština može razriješiti dužnosti dopredsjednika i prije isteka mandata na koji je izabran na isti način i pod istim uvjetima kao i predsjednika.

3) Dopredsjednik zastupa i predstavlja Udrugu.

 

Članak 42.

Dopredsjednik obavlja sljedeće poslove:

 • usko surađuje s predsjednikom i tajnikom u izvršavanju zadataka
 • predlaže predsjedniku izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Udruge, osnivanje posebnih komisija, povjerenstava i drugih tijela, poboljšanja uvjeta rada, pružanja usluga, racionalizaciju troškova i sl.
 • prati natječaje i druge mogućnosti financiranja aktivnosti Udruge,
 • obavještava članove Skupštine o radu Udruge
 • zamjenjuje predsjednika u svim poslovima, u slučaju njegove odsutnosti i/ili spriječenosti
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge..

 

TAJNIK

Članak 43.

1) Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine s time da može ponovno biti biran bez ograničenja broja mandata.

2) Skupština može razriješiti dužnosti tajnika i prije isteka mandata na koji je izabran na isti način i pod istim uvjetima kao i predsjednika.

3) Tajnik zastupa i predstavlja Udrugu.

 

Članak 44.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • usko surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom u izvršavanju zadataka
 • predlaže predsjedniku i/ili dopredsjedniku izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Udruge, osnivanje posebnih komisija, povjerenstava i drugih tijela, poboljšanja uvjeta rada, pružanja usluga, racionalizaciju troškova i sl.
 • prati natječaje i druge mogućnosti financiranja aktivnosti Udruge
 • obavještava članove Skupštine o radu Udruge
 • zamjenjuje predsjednika i dopredsjednika u svim poslovima, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i dopredsjednika
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge..

 

VII. OSTALA TIJELA

Članak 45.

Skupština, na prijedlog predsjednika, ili predsjednik mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela radi obavljanja pojedinih poslova Udruge u području iz svoje nadležnosti. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

 

Članak 46.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova, Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o djelu, autorske ugovore, studentske ugovore, volonterske ugovore te ugovore o suradnji, ovisno o vrsti, količini i trajanju posla.

 

VIII. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 47.

1) Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze, zajednice, mreže, koordinacije i druge oblike povezivanja udruga/organizacija temeljem odluke Skupštine.

2) Odluku o udruživanju, učlanjivanju ili pristupanju, kao i raskidanju takvih odnosa, donosi Skupština natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

3) Udruga može imati svoje podružnice, odnosno suradne centre/udruge, sa ili bez svojstva pravne osobe, na području pojedinih gradova i županija u kojima postoji potreba posebno organiziranog djelovanja Udruge.

4) Odluku o osnivanju podružnica donosi Skupština natpolovičnom većinom svih članova Skupštine. Odlukom o osnivanju podružnica utvrdit će se ima li podružnica pravna osobnost i odrediti ustrojstvo, način rada, sjedište, predsjednika podružnice, odnosno suradnog centra/ udruge, te ostale pojedinosti vezane za rad podružnice. Podružnica sa svojstvom pravne osobe stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

 

 1. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 48.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla u skladu sa zakonom
 • pokretnine
 • nekretnine
 • druga imovinska prava.

 

Članak 49.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i provedbu programa Udruga stječe imovinu iz sljedećih izvora:

 • članarina
 • donacija
 • dobrovoljnih priloga i darova
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu
 • obavljanjem svojih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu
 • državnog proračuna
 • proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • fondova EU
 • inozemnih izvora
 • drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 50.

1) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

2) U slučaju da Udruga u ostvarivanju gospodarske djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi  utvrđeni Statutom.

3) Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom u skladu sa zakonom.

4) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 51.

Udruga može posuditi ili iznajmiti imovinu o čijem čuvanju, vraćanju i naknadi štete u slučaju oštećenja ili propasti sklapa ugovor s posuditeljem ili najmoprimcem.

 

Članak 52.

Udruga je dužna redovito održavati pokretnu imovinu, a u slučaju nemogućnosti popravka ili gubitka funkcije, otpisati opremu ili pojedine dijelove opreme.

 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE TE LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 53.

1) Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku rada Udruge
 • odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem
 • u drugim slučajevima predviđenima zakonom.

2) Odluke Skupštine Udruge iz stavka 1. ovog članka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

 

Članak 54.

 • U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina, preostala nakon namirenja vjerovnika i

troškova likvidacijskog, sudskog i/ili drugih postupaka, predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. Ako se iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

 • Financijska sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora kojima se financiraju programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge, vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

 • Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama

ovlaštenima za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.

 

Članak 55.

1) Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština na prijedlog osoba ovlaštenih za zastupanje.

2) Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem da bi mogla voditi brigu o raspodjeli imovine.

3) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 56.

1) Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udruge moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

2) U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

3) U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti predsjednika te, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 • U slučaju sukoba interesa, osniva se arbitražno povjerenstvo od tri člana koje donosi

konačnu odluku.

 

Članak 57.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Skupštine.

 

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 58.

1) Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom, općim aktom ili Statutom Udruge.

2) Poslovnom tajnom smatraju se:

 • proizvodna tajna
 • rezultati istraživačkog ili konstrukcijskog rada
 • podaci koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost za Udrugu
 • plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Udruge
 • osobni podaci radnika
 • podaci koje Skupština i predsjednik odlukom odrede kao poslovnu tajnu, u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom ili Statutom Udruge
 • drugi podaci zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za interese Udruge.

3) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci koje je Udruga, kao tajnu, saznala od drugih pravnih osoba ili državnih tijela te druge podatke koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom donesenih na temelju zakona utvrđeni tajnim podacima.

 

Članak 59.

1) O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi predsjednik.

2) Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, drugim osobama i nadležnim tijelima može priopćiti samo predsjednik ili osoba koju on za to ovlasti pisanom izjavom.

 

Članak 60.

1) Svi članovi Udruge i zaposlenici, koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna, dužni su čuvati poslovnu tajnu i nakon prestanka članstva, odnosno prestanka rada u Udruge.

2) Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja tešku povredu članske, odnosno radne obveze.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

1) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova Udruge i/ili predsjednik.

2) Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

4) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

5) O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu riješena ovim Statutom, odlučuje Skupština.

 

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana usvajanja na Skupštini Udruge Kameleon, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga.

Sveta Nedelja, 08. 10. 2021.

 

P R E D S J E D N I C A

Marija Vojvodić Mawla